سنگ قبر
طنز برای افغانستان
جمعه ۱۳۹۱/۱۲/۰۴


دوسال پیش برای برگزاری جشن هشت ثور ازماه ها قبل آماده گی گرفته شد اما یکی ویکبار این جشن در هشتم ثور به دلایل امنیتی برگزار نگردید این طنز را برای آن روز نوشتم

 

ددلم جشن میگیرم .

وزیر صایب دفاع جشن مبارک !پیروزی مبارک!

 چشششش .... چپ شو گمشو که خبر نشن، مبارک چی،اینالی کدام زار خورده گیش داخل میایه می پرانیما.

خی چی کنیم بادار؟آخر جشن است وی

_لاحول ولا او احمق نمیگم که نگو هیچ نیس ما مزاق میکدیم ای چند روز عسکراره میدواندیم، طیاراره میپراندیم میدیدیم که چطور است بچا تکره است یا نی.

_ آخر وزیر صایب بخدا مردم خو میفامه حالی جواب مردمه چی بتیم اینالی مردم میایه تبریکی، ای خو جشن پیروزی است . هرسال کش وفش داشتیم امسال حالی د درون اطاق هم نمیمانی که تبریکی بتیم آخر چرا؟

میزنه ! گفته که میزنم! پارسال خو فضل خدا اول مه گریختم امسال بخدا گیر میمانم

وزیر صاحب داخله جشن مبارک ! پیروزی مبارک!

ما بچای افغانستان استیم .پشت ازی نیستیم که جشن ما خراب شد یا نی ماتاریخ پنج هزارساله داریم روسه شکست دایم، طالبای متجاوز وپاکستانیاره  شکست دادیم امروز که جشن گرفته نمیتانیم نمیگیریم وی جشن ما دلما آل تو به چی ایقه کتره میگی؟

_ریس صاحب امنیت! جشن مبارک ! پیروزی مبارک!

اوبچه چپ شو که کورت میکنم که دگه گپ زده نتانی ماره کتره نگو مه شش ماه پیش خبرداشتم که جشن نمیشه؟اطلاعات ما دقیق اس مگم ازامو شش ماه تاحال کاری کده نتانستم که جلو ای گپه بگیرم .نماندن ناجوانا . حیف ایقه پوقانه هوایی که به جشن خریده بودن؟ کلش ما واری پُسس شد

ـ ریس صاحب جمهور جشن مبارک ! پیروزی مبارک!

اوبچه آرام باش که دای وخت دکدام بلا نتی ماره .جشن چی ؟ جشن مشن نیس شوله تانه بخورین پردیتانام بند کنین که کس طرفتان سیل نکنه .

ـ خی چی کنم؟ مردمه چی بگوییم؟ شرم اس بخدا شرم اس کتی عسکر 43 ماملکت دنیا جمع خودما آخر امنیت جشنه دکابل گرفته نتانیم ای تغاره شرمه کجا ببریم؟ یک کاری بکنیم آخر،بریم خی یک دفتر گشتک کنیم دامی دفترا آهسته آهسته تبریک تبریک میگیم دگه تیرماره میاریم . تلیفونی هم نمیگیم که تلیفونا کنترول میشه خرابما نکنه .

- نی پشت ای گپا نگرد تمام پروگراما لغو اس

او ریس صایب آخر ایتور خو نمیشه سال به سال پس پس آمده میری آخرش چی میکنی؟یک سال پیش دمنطقه جشن بودیم،سال گذشته دداخل ارگ امسال دداخل اطاقایما جشن اس، سال آینده چی خاد کدی اوریس صایب؟

ـ طالب بیادر خوردم پاکستانام بیادر کلانم به شما مردم چی که دبین ما گپ میزنین؟هیچ مشکل نیس اگه سال آینده هم امتور خفه  بودن مام ددلما جشن میگیریم ای کدام سختی داره؟


ادامه مطلب

+ ا نوشته شده توسط : لطف الله راشد در ساعت ۸:۱۳ قبل از ظهر